Konsulencë Financiare

 • Hartim bilanci
 • Përfaqësim dhe ndjekje problematikash në Zyrat Rajonale Tatimore apo në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve

Konsulencë për investime shqiptare dhe të huaja

 • Plane Biznesi
 • Kërkim tregu
 • Konsulencë për Start-Up

Manaxhim Burimesh Njerëzore

Konsulencë Ligjore

Real Estate

 • Shit-blerje pronash

 • Përfaqësim në proçedura legalizimi (ALUIZNI)

 • Përfaqësim dhe ndjekje çështjesh në ATP (Agjencinë e Trajtimit të Pronave)

 • Aplikime dhe Ndjekje Proçedurash në Hipotekë

Përfaqësim për shërbime administrative

 • Përfaqësim i interesave të biznesit në marrëdhënie me të tretë përmes autorizimeve apo prokurës

IT & Inovacion

Hartim Dokumentacion

 • Hartime dhe mbajtje te Korrespondencave insitutcionale

 • Hartim Kontratash

 • Hartim Vendime të Autoriteteve Drejtuese

Konsulencë karriere

 • Edukim
 • Trajnime profesionale

Import-Eksport

Ndërmjetësime tregtare

Menaxhim i përkohshëm

Shërbime në fushën e ndërtimit dhe rikonstruksionit

Shërbime në fushën e hoteleri- turizëm

Shërbime në fushën e agroturizmit dhe agroindustri

Shërbime Përkthimi

Konsulencë për investime në industrinë e mallrave ushqimorë

Konsulencë në fushën e emigracionit

Konsulencë për investime në fushën e energjitikës

 • Fotovoltaik
 • Eolik

 • Hidro

Merrni nje konsulencë të personalizuar.

Kujdesemi ne për të gjitha shërbimet që ju nevojiten.

Kontakto tani
+ 355 69 36 45 111